fbpx

info@passzivhazepitoelem.hu

Adatkezelési tájékoztató

 

Energiatakarékos építési rendszerek forgalmazása

Kedves Látogató!

E tájékoztató célja, hogy megismertesse veled, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhetően és egyszerű nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató a https://passzivhazepitoelem.hu/ adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató 2020. november 23-tól visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a https://passzivhazepitoelem.hu/ weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Vállalkozásunk minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak a szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkező szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

A GDPR 37. cikke alapján nem szükséges adatvédelmi tisztviselőt kineveznünk.

A tájékoztatóban használatos fontosabb alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Jogalap: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Az érintett hozzájárulásaaz érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezelők megnevezése, adatai

GL Fatelep Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és Postacíme: 1185, Budapest Mányoki Ádám u. 12

Cégjegyzék száma: 01-09-193252

Adószáma: 24989259-2-43

Adatvédelmi felelős: Gregor László

Telefonszáma: +36 20 938 1292

E-mail címe: glfatelep@gmail.com

Weboldal: https://passzivhazepitoelem.hu 

Ügyfélszolgálat:
Mobil: 06 70 638-6079
E-mail: glfatelep@gmail.com
Weboldal: https://passzivhazepitoelem.hu

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Ahhoz, hogy a https://passzivhazepitoelem.hu/ szolgáltatásait teljes mértékben kihasználhassa, mindenképpen meg kell ismernünk és kezelnünk kell az adatait valamekkora mértékben. Hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani, ehhez a GDPR és más jogszabályi rendelkezések szolgáltatnak jogi alapot (továbbiakban: jogalap).

Ilyen jogalapok lehetnek:

Az Ön kifejezett hozzájárulása (előre elkérjük, ha ez a jogalap)

 • Jogos érdek – Az Ön vagy a mi érdekünk alapozza meg az adatgyűjtést
 • Szerződés teljesítése – Főként a megrendelések teljesítéséhez kínál adatkezelői jogalapot
 • Jogi kötelezettség teljesítése – Ha jogszabály írja elő az adatkezelést. Például, a számla kiállítása is ilyen.
 • Közérdek vagy hivatali hatáskör – Bizonyos hivatalok kötelezően előírhatnak adatkezelést.
 • Létfontosságú érdek – Ha valakinek létfontosságú érdeke, hogy az adatait kezeljék, akkor ez is lehet jogalap. Például, ha az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni az adatkezeléshez.

Tehát, amint láthatja, több jogalapja is lehet annak, hogy az adatait.

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

Ön felveszi velünk a kapcsolatot az Ön által választott módon – felhív minket telefonon, postai- vagy elektronikus levelet küld, kitölti igényfelmérő adatlapunkat a weboldalunkon

Elmondja az igényét – megrendelés ad le, kérdést tesz fel, ajánlatot kér, panasszal él, az adatkezelésről érdeklődik stb.

Mi az Ön igényei alapján feljegyezzük az adott eset kezeléséhez szükséges adatait – felírjuk a rendelését és a teljesítéshez szükséges adatait; leírjuk a kérését, kérdését és a teljesítéshez szükséges adatait; feljegyezzük a panaszát és szükséges adatokat stb.

Szükség esetén pontosítjuk az igényt.

Majd teljesítjük az Ön igényét.

Utána gondoskodunk az adatai biztonságos tárolásáról és/vagy a törléséről – az igény alapján.

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Többféle lehetőség is kínálkozik.

Nézzük őket sorjában:

A https://passzivhazepitoelem.hu/ oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhető el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gyűjt: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak.

Ezen adatok megismerése során a nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a biztonságos működtetés ellenőrzésére használjuk.

A honlap úgynevezett sütiket használ

A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. A megfelelő és kényelmes felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngésző támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben és megkönnyítse az oldal használatát.

A sütiket a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy weblap működőképes legyen. Ezek a beállítások minden böngészőben megváltoztathatók.

Fontos tudnia, hogy ha végül úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett működéstől eltérően fog viselkedni.

A leggyakoribb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A sütikkel kapcsolatos ismeretek:

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, megnézett oldalak, böngészési előzmények.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók statisztikához szükséges azonosítása, statisztika elkészítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama: Az ún. munkamenet sütik a böngésző bezárásával törlődnek az Ön gépéről.

A honalap használatát elősegítő sütik törlési ideje 6 hónap.

Önnek lehetősége van a cookie-kat törölni az Ön által használt böngésző szoftver erre szolgáló funkciójával.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

A sütik használatáról figyelmeztető jelzést kap, amint az oldalra érkezik és mindaddig látszik ez a figyelmeztetés, amíg be nem zárja a felugró sávot, vagy amíg el nem fogadja- vagy le nem tiltja a sütik használatát.

Az első süti arra szolgált, hogy megjegyezze az Ön süti beállításait, így nem kérdezzük meg ismét, milyen beállításokat szeretne alkalmazni – mindaddig, amíg ezt a sütit ki nem törli a böngészőjéből.

A rendszer sütik arra szolgálnak, hogy Ön könnyebben és zökkenőmentesebben tudja használni az oldalt és annak szolgáltatásait.

A SalesAutopilot sütit akkor használjuk, ha Ön elkéri az oldalon található Ingyenes anyagunkat.

Az oldal a Facebook-hoz kapcsolódó sütiket is használ, hogy az itt lévő tartalmakat lájkolhassa, vagy megoszthassa, ha gondolja. Valamint a Facebook oldalunkat követni is tudja.

Kapcsolat felvétele, ajánlatkérés

Ha szeretne kérdéseket feltenni, ajánlatot kérni, akkor erre lehetősége van. Ilyenkor, hogy tudjunk válaszolni, értelemszerűen ismernünk kell néhány adatot.

Az adatkezelés célja: az Ön által feltett kérdések megválaszolása és/vagy az ajánlatkérés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.

Az adatok forrása Ön lesz.

Ha az adatfelvétel telefonon vagy személyesen történik, akkor az adatfelvétel helyszíne a vállalkozásunk székhelye.

De kitöltheti a mobilhazak.hu oldalon található kapcsolati formot is.

Ilyenkor csak a feltétlenül szükséges adatokat kérjük el Öntől.

Telefonon, e-mailben vagy személyesen: név, telefonszám vagy e-mail cím és az ajánlatkérés, kérés, kérdés tartalma, hiszen csak így tudunk válaszokat adni Önnek.

Igényfelmérő adatlapunkon keresztül: név, telefonszám, e-mail cím és az ajánlatkérés, kérés, kérdés tartalma, hiszen csak így tudunk válaszokat adni Önnek.

A választ vagy telefonon vagy e-mailben kapja meg.

Meddig tároljuk az ilyen adatait?

 • Ha csak kérdezett valamit, akkor a válaszadás után 3 napon belül töröljük.
 • Ha ajánlatot kért, akkor az ajánlatban megjelölt határidő lejárta utáni 3. napon, de legfeljebb 30 nap múlva fogjuk törölni az adatait.

Megrendelések teljesítése

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja egyszerű: Ha megrendel tőlünk egy mobilházat, akkor ezzel szerződés keletkezik közöttünk, amit teljesítenünk kell.

A jogalap itt a „szerződés teljesítése” és (a számlázás miatt) jogi kötelezettség lesz.

Az adatok forrása szintén Ön lesz, hiszen közvetlenül Öntől kapjuk meg azokat. Más nevében nem áll módunkban megrendelést felvenni, csakis közvetlenül a megrendelőtől.

Az adatfelvétel helyszíne változó. Rendszerint személyes találkozón történik, ahol megbeszéljük az üzlet részleteit. Legtöbbször ez a vállalkozásunk telephelye.

A rendeléskor felvett adatok:

 • név
 • cím
 • anyja neve
 • születési hely és –idő
 • lakcím
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • rendelés tartalma
 • várható határidő

Az adatait a jogszabályi előírás miatt (számla kiállítás) tárgyév plusz 8 évig tároljuk, utána töröljük.

A megrendelést a belső nyilvántartásunkban rögzítjük, amit a megrendelések után az adott termék vagy szolgáltatás garanciális idejéig megőrzünk, utána indokolt késedelem nélkül megsemmisítünk.

Panasz felvétele

Ha panasszal szeretne élni az üzlettel kapcsolatban, akkor a jogszabályok szerint előírt adatokat fogjuk elkérni Öntől.

Az adatok:

 • név
 • telefonszám
 • időpont
 • cím
 • panasz tartalma
 • csatolt iratok
 • panasz oka

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogi kötelezettség teljesítése.

Meddig tároljuk az ilyen adatait?

Ha panaszt tett, akkor az adatait az általános polgári jog szerinti elévülési időig, azaz 5 évig tároljuk, utána töröljük.

További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk

A weboldalunkba beágyazásra kerültek a Facebook közösségi média szolgáltatásai.

Mivel a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerint felállított USA – EU Privacy Shield List-en, ezért az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak. Így ezen szolgáltatásokhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye. Az ilyen vállalkozások szolgáltatásaiba történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett, mivel ezek a vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek nálunk.

 • Az adatait csak a jogszabályokban meghatározottak szerint kezeljük és továbbítjuk harmadik félnek. Az adatfeldolgozóinkkal szerződést kötünk. E szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az adatait az Ön hozzájárulásával ellentétes módon és céllal.
 • Úgy terveztük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
 • Gondoskodunk az adatok biztonságáról (elzárva tartjuk azokat az illetéktelen személyek elől, telephelyünket riasztórendszerrel védjük), és követjük az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges jogi utasításokat.
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük – különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Folyamatosan képezzük magunkat az adatvédelemmel kapcsolatos feladatainkra és kötelezettségeinkre.
 • A számítástechnikai eszközeinket titkosítjuk, jelszóval- és folyamatosan frissített vírusirtó szoftverrel valamint tűzfallal védjük.
 • Vállalkozásunk minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ön adati biztonsága érdekében, azonban sajnos tökéletes védelem nincs.

Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatai védelméért, továbbításáért nem tudunk teljes felelősséget vállani. Természetesen, ha bármilyen adatvédelmi incidens történik (adatlopás, -elvesztés, -illetéktelen felhasználás stb.) azonnal megtesszük a szükséges lépéseket.

 • A GDPR alapján biztosítjuk az Ön jogait is. Lehetővé tesszük, hogy az általunk kezelt adatai az Ön számára rendelkezésre álljanak, hitelességük és hitelesítésük biztosított, változatlanságuk igazolható legyen.

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Többféle jogot biztosít az Ön számára a GDPR – és mi is

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha időközben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Mondjuk, kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valami jogos indok miatt még szükséges, hogy nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), ez esetben bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszerűtlenül kezeltük azokat. A hozzájárulás visszavonása nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket jogszabályi előírások miatt kezelünk és őrzünk meg.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

A jogai érvényesítését elérhetőségeink bármelyikén kérheti (személyesen, e-mail-ben, postai úton).

Azonban tudnia kell, hogy az ilyen kérések esetén jogunkban áll ellenőrizni, hogy a jogérvényesítést valóban Ön kérte-e. Például, kérhetjük azt, hogy fáradjon be hozzánk személyesen a kérés megtételéhez.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és 15 napon – de legkésőbb egy hónapon – belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

A fentieken túlmenően bírósághoz is fordulhat. Ez esetben dönthet úgy, hogy a pert az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vannak kockázatai?

Bár valóban minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatai védelméért, előfordulhatnak nem várt események (adatvédelmi incidensek), amelyeket nehéz megelőzni és elkerülni.

Ezek egy része véletlenül következhet be (óvatlanul rossz címre küldünk ki egy megrendelést vagy elveszítünk egy előjegyzési füzetet), egy részük pedig rajtunk teljesen kívülálló okokból történik (pl. betörés, elektromos tűz).

Az adatai megadásával ezen események esetleges bekövetkeztével is számolnia kell.

Vannak Önnek kötelezettségei?

A társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok akadályt jelenthetnek a szolgáltatásaink igénybevételekor, amelyek eredményeként nem tudjuk teljesíteni azokat.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, úgy fogjuk kezelni azokat, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges – a harmadik személytől származó – írásos (vagy szóbeli) felhatalmazással.

Ha mégsem rendelkezik ezen felhatalmazással, tájékoztatjuk, hogy jogszabályok szerint, ezt a felhatalmazást Önnek kell beszereznie a harmadik személytől.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Az ilyen esetekre fenntartunk egy úgynevezett „Adatvédelmi incidens nyilvántartást”, ahová az incidens megtörténtét az észlelés után azonnal feljegyezzük.

Felírjuk:

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • körülményeit
 • hatásait
 • és az elhárítására megtett intézkedéseket
 • valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Majd rögtön elkezdjük megoldani a problémát. Figyelemmel kísérjük a bekövetkező eseményeket, és amennyiben módunk van rá, azonnal és folyamatosan csökkentjük a káros következményeket.

Ezen kívül – ha szükséges – értesítjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságot. És ha indokolt, akkor az érintetteket is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl. NAV) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt

Vonatkozó jogszabályok

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)

 1. évi CXII. törvény – Infotörvény

E tájékoztató célja, hogy megismertesse veled, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhetően és egyszerű nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató a https://passzivhazepitoelem.hu/ adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató 2020. november 23-tól visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a https://passzivhazepitoelem.hu/ weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Vállalkozásunk minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak a szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkező szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

A GDPR 37. cikke alapján nem szükséges adatvédelmi tisztviselőt kineveznünk.

Ha szeretné, az alábbi „tartalomjegyzéket” használva (az adott témakörre kattintva) könnyedén odaugorhat ahhoz a részhez, ami az Ön számára fontos.

Székhely

1185 Budapest
Mányoki Ádám u. 12.

Telephely

1184 Budapest
Jegenye fasor 19.

Telefon

+36 70 638 60 79

Gregor László
Ügyvezető igazgató

Telefon

+36 70 639 3075

Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens

E-mail

info@passzivhazepitoelem.hu

Telephely

1184 Budapest
Jegenye fasor 19.

Telefon

+36 70 639 3075

Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens

Forduljon hozzánk bizalommal!

11 + 13 =

© 2021 GL Fatelep Kft. | Minden jog fenntartva.