fbpx

info@passzivhazepitoelem.hu

ÁSZF

 

Energiatakarékos építési rendszerek forgalmazása

GL FATELEP KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. PREAMBULUM

 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a GL Fatelep Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) termékeit és a szolgáltatásait igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Ügyfél/Megrendelő) (Társaság és Ügyfél/Megrendelő a továbbiakban együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Társaság falazati elemek, szabvány és egyedi ablakok, beltéri ajtók, beltéri és kültéri bejárati ajtók, valamint azok tartozékai (továbbiakban: Termék, vagy Termékek) forgalmazásával, illetve ajtók esetében azok beépítésével (továbbiakban összefoglalóan: Szolgáltatás) foglalkozó gazdasági társaság. A tevékenysége körében nyújtott termékek és szolgáltatások egyrészről a kereskedelmi forgalom számára nyitva álló GL Fatelep Kft. néven működő a https://passzivhazepitoelem.hu/kezdolap/ honlapon (továbbiakban: Honlap) elérhetőek el.

 

 1. A TÁRSASÁG ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

GL Fatelep Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1185 Budapest, Mányoki Ádám utca 12.

Telephely (raktár): 1184 Budapest Jegenye fasor 19.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-09-193252

Adószám: 24989259-2-43

Törvényes képviselő: Gregor László ügyvezető

Telefon: +36 70 638 6079 e-mail: glfatelep@gmail.com

Web: https://passzivhazepitoelem.hu

nyitvatartás:

Hétfő: 10:00–17:00

Kedd: 10:00–17:00

Szerda: 10:00–17:00

Csütörtök: 10:00–17:00

Péntek: 10:00–17:00

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

 Az ÁSZF hatálya – attól eltérő egyértelmű írásbeli megállapodás hiányában – a Társaság által értékesített valamennyi Termék, illetőleg Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésekor a Társaság termékkínálata falazati elemekből, ablakokból beltéri ajtókból, beltéri és kültéri bejárati ajtókból, kilincsekből áll.

Az Ügyfél bármely Termék megvásárlásával, illetőleg Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF- et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

 1. A VÁSÁRLÁS MENETE

 Az Ügyfél a Honlapon keresztül vásárolhat a Társaság által értékesítésre kínált Termékekből, mely jogügylet a Ptk. 6:215. §-ban meghatározott adásvételnek minősül, így a Társaság a Termék tulajdonjogának átruházására, az Ügyfél pedig a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

A Társaság a termék tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

A Társaság az Ügyfél részére minden esetben részletes írásbeli ajánlatot készít. Az ajánlat minden esetben az Ügyfél által megadott paraméterek figyelembe vételével készül, mely tartalmazza a pontos műszaki tartalmat, így különösen a megrendelt Termékek típusát, méretét, színét, mennyiségét, egyéb jellemzőit, a szállítási határidőt és a kiszállítás költségét, a vételárat és a fizetési feltételeket, valamint – ha az Ügyfél azt kéri – az Társaság általi beépítés költségét.

Amennyiben az ajánlat másként nem rendelkezik, úgy az ajánlati kötöttség ideje a keltétől számított 8 naptári nap.

Az Ügyfél az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező írásbeli jognyilatkozatával fogadja el, oly módon, hogy az árajánlatot, saját kezűleg – jogi személy esetében a feljogosított képviselője által – aláírja, avagy a Társaság email címére félre nem érthető módon, ilyen lényegi tartalommal elektronikus üzenetet küld. Amennyiben az Ügyfél meghatározott időtartamon belül e-mailen keresztül visszaigazolja Társaság részére az ajánlatban foglaltak – módosítás nélküli – elfogadását, úgy a Felek között az ajánlatban foglaltak megrendelésére vonatkozóan a szerződés létrejön. Az Ügyfél az előleg megfizetésével egyidejűleg az árajánlatban szereplő feltételeket, műszaki tartalmat elfogadja, az abban részletezett termékeket megrendeli, ezt követően utólagos módosításra, változtatásra lehetőség nincs.

Az Ügyfél által elfogadott végleges árajánlat minden egyéb írásos vagy szóbeli változtatást felülír és helyettesít.

Amennyiben az Ügyfél az ajánlat módosítását kezdeményezi, a Felek álláspontjainak egyeztetése, az ajánlat módosítása és annak elfogadása után kerülhet sor az új ajánlatban foglaltak alapján a megrendelés leadására. Az ajánlat módosítása kizárólag írásban történhet, a Felek egybehangzó nyilatkozata alapján.

Az Ügyfél a megrendelés aláírásával egyben elismeri, hogy a megrendelésben szereplő Termékek paramétereiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kért és kapott a Társaságtól.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a Termékek megrendelését a megrendelt Termékek bruttó ára 50%-ának előleg jogcímén történő megfizetését (bankszámláján való jóváírását) követően indítja el, így késedelmes fizetés esetén a teljesítési határidő a késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a Termékek megrendelését a megrendelt egyedi igények alapján elkészített Termékek (pl.: egyedi, különleges üvegű – Tiffany vagy Catedral elkészített, illetve színes üvegek, fehér színtől eltérő nyílászárók, toló bukó erkélyajtók) esetén bruttó ára 100 %-ának előleg jogcímén történő megfizetését (bankszámláján való jóváírását) követően indítja el, így késedelmes fizetés esetén a teljesítési határidő a késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik.

Az el nem fogadott ajánlat/módosított ajánlat a Felek között jogviszonyt nem hoz létre, arra semmiféle igény nem formálható.

Az ajánlat kizárólag az abban tételesen felsorolt és feltüntetett Termékekre és Szolgáltatásokra terjed ki. Az ajánlat kizárólag akkor terjed ki szállításra, szerelésre, illetőleg beépítésre, amennyiben az az ajánlatban egyértelműen feltüntetésre került.

Az ajtókat illetően az ajánlat minden esetben az alábbi feltételekkel kerül kiadásra: az ajtótokok beépítéséhez falkáva szükséges; az utólagos kőműves javítás az Ügyfél feladata és költsége; a nyílászárók beépítésre vonatkozó díjak a takarások költségét, festés,kőműves és egyéb szakipari munkákat nem tartalmazzák.

Az ajánlat tartalma eltérhet az ajánlatkérés alapjául szolgáló konszignációtól, így annak elfogadása előtt műszaki egyeztetésszükséges.

Az ajánlatban megadott várható gyártási határidő nem egyezik meg a termék beépítésének időpontjával.

A Társaság a mindenkori árváltoztatás jogát fenntartja.

A Társaság nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és a Társaság nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár)

Hibás ár feltüntetése esetén a Társaság felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában az Ügyfél eldönteni jogosult, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a megrendeléstől.

Előfordulhat, hogy egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel a Társaság fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy egészben, felajánlhatja továbbá más hasonló Termékkel való helyettesítést. Részben történő teljesítésre, illetőleg más Termékkel való helyettesítésre kizárólag az Ügyfél egyértelmű előzetes elfogadása esetén kerülhet sor. Amennyiben a megrendelés visszautasításra kerül, de a vételárat az Ügyfél már megfizette, részére az összeg 10 munkanapon belül hiánytalanul visszajár. Részben történő teljesítés, illetőleg más Termékkel való helyettesítés esetén a Felek az árkülönbözetet 10 munkanapon belül elszámolják egymással.

 1. HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS BEÉPÍTÉS AJTÓ RENDELÉS ESETÉN

 

Megrendelés előtt a Társaság javasolja az általa elvégzett helyszíni felmérést. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben a végleges burkolatok nincsenek elhelyezve, az Ügyfél nyilatkozik az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módosulásáról, de ezzel a felelősséget is vállalja az Ügyféllapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért.

 

Amennyiben a Társaság részéről helyszíni felmérés nem történik, úgy az Ügyfél a megrendeléssel elismeri, hogy az általa megadott és a megrendelésben szereplő Termék méretei, mennyiségi egységei pontosak, beszerzését a Társaság megkezdheti, melyre vonatkozóan a Társaságnak utólagos reklamációt nem áll módjában elfogadni, az Ügyfél által megadott méretekért, nyitásirányokért a Társaság felelősséget nem vállal.

 

Amennyiben az ablakok vagy ajtók méretét az Ügyfél pontatlanul adta meg, avagy – ha a felmérést a Társaság végezte – a munkaterület (így különösen a falnyílások mérete) megváltozik és ezért a beépítés nem, vagy jelentős pótmunkával végezhető csak el, úgy az ebből eredő felelősség, illetőleg kár teljes egészében az Ügyfelet terheli. A pótmunkával kapcsolatos költségekről és a vállalási határidőről a Társaság tájékoztatja az Ügyfelet, aki ezt követően jogosult pótmunka megrendeléséről dönteni.

 

Amennyiben a felmérést a Társaság által kijelölt alvállalkozó végezte és a kiszállított Termék nem felel meg az ajánlatban foglaltaknak, úgy Társaság által kijelölt alvállalkozó köteles a kijavítást (árucserét) a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 12 héten belül elvégezni. A kijavítással (árucserével) kapcsolatos valamennyi költség a Társaság által kijelölt alvállalkozót terheli, – a kijavításra (árucserére) nyitva álló, itt meghatározott határidőn belül történő teljesítés esetén – azonban a Társaság minden egyéb felelősségét (különösen, de nem kizárólagosan kártérítési, kártalanítási, kötbérfizetési kötelezettség, stb.) teljes egészében kizárja. Az esetlegesen felmerülő gyártási nehézségek miatt a Társaság egy alkalommal jogosult a kijavítási (árucsere) határidőt meghosszabbítani.

 

Abban az esetben, amennyiben az Ügyfél a beépítéshez szükséges, előre egyeztetett átalakítási munkálatokat nem vagy részben készítette el vagy a kivitelezés során előre nem várt módosítások történtek, melynek folyományaként a már legyártott és leszállított ablakok és ajtók esetében a beépítés csak átalakításokkal vagy pótmunkákkal oldható meg, az Ügyfelet tájékoztatni kell az átalakítás vagy pótmunkák költségéről még a beépítés előtt, a tájékoztatás elmaradásából származó kárért a Társaság nem felel. Ügyfél a költségeket (amennyiben a helyszínen megoldható) a munkalapon rögzítve, aláírásával elfogadja. Amennyiben az átalakítás a helyszínen nem megoldható, úgy az Ügyfél egy ajánlatot kap, amelynek elfogadásával indítható a pótmegrendelés. A továbbiakban ez nem képezheti vita tárgyát.

 

A pótmunkák díjszabása minden esetben egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

 

Külön megegyezés, árajánlat alapján a Társaság által kijelölt alvállalkozó vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. Az ajánlat a beépítés árát abban az esetben tartalmazza, ha az egyértelműen feltüntetésre kerül az írásos ajánlatban és az Ügyfél ezen igényét jelezte Társaság és a Társaság által kijelölt alvállalkozó felé. Az Ügyfél a megrendelés aláírásával elismeri, hogy a megrendelésben szereplő Termékek beépítéséről, annak várható határidejéről és egyéb részleteiről megfelelő és elegendő tájékoztatást kapott a Társaságtól és a által kijelölt alvállalkozótól.

 

A beépítés a Társasággal vagy a Társaság által kijelölt alvállalkozóval előre egyeztetett időpontban történik a Társaság által biztosított szakember igénybevételével. A nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, vakolás és burkolás után pur-habos rögzítéssel történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A beépítés egyszeri kiszállásra értendő. Amennyiben az Ügyfél hibájából valamely termék nem kerül beépítésre, úgy az Ügyfélt plusz kiszállási díj terheli.

 

A beépítési díj tartalmazza a rögzítéshez szükséges pur-habot, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. Nem tartalmazza a nyílások alakításának, bontásának díját, illetve a borítás és a fal közötti hézagok szilikonos kitöltését.

 

A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások nem képezhetik reklamáció és egyéb későbbi kártérítési igény alapját.

 

A Társaság alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozó kiválasztásáról a Társaság határoz és vele saját elhatározása szerint, de saját felelősségére és kockázatára köt szerződést. A Társaság a jogosan igénybe vett alvállalkozóért ugyanúgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, valamint felelős minden olyan kárért, mely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

Ha ugyanazon a munkaterületen egyidejűleg vagy egymást követően több vállalkozó tevékenykedik, a munkák gazdaságos és összehangolt elvégzésének feltételeit az Ügyfél köteles megteremteni.

 1. FIZETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

 A Termékek megrendelését – a Felek ettől eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Társaság a megrendelt Termék(ek) bruttó ára 50%-nak megfelelő összegű előleg megfizetését (bankszámláján való jóváírását) és a teljes műszaki tartalom tisztázását követően kezdi meg. Az előlegről a Társaság választása szerint vagy előlegszámlát, vagy díjbekérőt állít ki.

 

 A Termékek megrendelését – a Felek ettől eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Társaság a megrendelt egyedi igények alapján elkészített Termékek (pl.: egyedi, különleges üvegű – Tiffany vagy Catedral elkészített, illetve színes üvegek, fehér színtől eltérő nyílászárók, toló bukó erkélyajtók) esetén bruttó ára 100%-nak megfelelő összegű előleg megfizetését (bankszámláján való jóváírását) és a teljes műszaki tartalom tisztázását követően kezdi meg. Az előlegről a Társaság választása szerint vagy előlegszámlát, vagy díjbekérőt állít ki.

Abban az esetben, ha az Ügyfél az előleg megfizetésével késedelembe esik, és az Ügyfél a Társaság írásbeli felszólításától számított további 3 napon belül sem fizeti meg az előleget, úgy a Társaság jogosult a szerződéstől elállni és megtagadni a szerződés teljesítését.

A szerződéses összeg fennmaradó részét a Társaság által kiküldött végösszeg díjbekérőn szereplő fizetési határidőig köteles az Ügyfél a megküldött számla/díjbekérő alapján megfizetni. Az Ügyfél részére történő átadás feltétele a vételár fennmaradó 50%-nak megfizetése. A végösszeg díjbekérője egyben a rendelés tartalmának készre jelentése.

A szerződéses összeg teljes megfizetése esetén a Társaság által kiküldött végösszeg díjbekérőn szereplő fizetési határidőig köteles az Ügyfél a megküldött számla/díjbekérő alapján megfizetni.

A Társaság a teljesítést kizárólag a vételár hiánytalan kiegyenlítését (bankszámláján való jóváírását) követően kezdi meg.

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Kedvezményezett neve: GL Fatelep Kft.

Kedvezményezett számlaszáma: 10918001-00000102-71050006

Késedelmes fizetés esetén a Társaság a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Amennyiben az Ügyfél gazdálkodó szervezetnek minősül, úgy a Társaság a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű vállalkozások közötti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben megjelölt behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni. Fizetési késedelem esetén a kamatszámítás kezdő időpontja az esedékességi idő lejártát követő első nap.

A vételár hátralék 60 napon túli ki nem egyenlítése esetén a Felek között létrejött szerződés automatikusan megszűnik, a Társaság jogosult a szerződésben foglalt termékek továbbértékesítésére.

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a Társaság tulajdonában marad. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, köteles azt haladéktalanul visszaszolgáltatni és felelősséggel tartozik a Társaság irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

 A vásárolt Termékek átvétele – az Ügyfél választása szerint – történhet személyesen a Társaság külső raktárában (1184 Budapest, Jegenye fasor 19.) vagy kiszállítás útján az Ügyfél által megadott címre. A Társaság térítés ellenében vállalja az általa forgalmazott Termékek helyszínre szállítását, a vételár a kiszállítás és beépítés díját nem tartalmazza. Amennyiben a vásárolt Termék átvétele a Társaság külső raktárában (1184 Budapest, Jegenye fasor 19.) történik szállítási díj nem kerül felszámításra.

Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy a Terméket a készre jelentéstől számított 5 munkanapon belül, a Társasággal előre egyeztetett időpontban és helyszínen átveszi.

A Termékek átadás-átvétele a teljes, rendelés szerinti vételár, és díj (Termék és Szolgáltatás) megfizetését követően történik. Ügyfél és Társaság az átadás-átvételkor mennyiségi és minőségi szemrevételezést tart, melyről szállítólevél, és/vagy jegyzőkönyv készül. A dokumentumok aláírásával a Termék mennyiségi- és minőségi átvétele megtörténik, Ügyfél elismeri, hogy a Termék sérülésektől mentes, és mindenben megfelel a rendelésben foglalt tartalomnak. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az aláírást követően mennyiségi vagy minőségi reklamációt Társaság nem fogad el.

A kiszállítás költségei:

 • a Társaság külső raktárában (1184 Budapest, Jegenye fasor 19.) történő személyes átvétel esetén ingyenes
 • kerületben történő kiszállítás esetében 5.000,- Ft
 • Gyál, Vecsés, Felsőpakony esetében 6.000,- Ft
 • kerület esetében 7.000,- Ft
 • Budapest többi kerületében és Pest megye városaiban, illetve Magyarország területén a kiszállítás a megrendelt Termékek mennyiségétől és árától függően változhat, ilyen esetekben a kiszállítás költségéről Társaság előzetes ajánlatban tájékoztatja Ügyfelét.

A szállítás díja egyszeri alkalomra vonatkozik. Amennyiben Ügyfél kérésére, vagy mulasztásából a szállítás nem egy ütemben, hanem több részletben, többszöri alkalommal történik, úgy Ügyfél köteles Társaság részére a többlet kiszállítás díját megfizetni.

Ügyfél köteles gondoskodni a szállítási címen parkolási lehetőségről az átadás-átvétel időtartamára.

A címre szállítási szolgáltatás díja tartalmazza a termékek kézi lerakodását a szállító jármű közvetlen közelébe, legfeljebb a rendelt szállítási cím kapujáig. Nem tartalmazza azonban a Termékek épületen belülre behordását, széthordását, pinceszintre lehordást, valamint a termékek különleges mozgatásának költségeit.

Amennyiben átvételkor a Termékkel mennyiségi, minőségi hiba merül fel, köteles Ügyfél az átadás során az átvétel igazoló dokumentumokon írásban rögzíteni és fényképekkel dokumentált írásbeli bejelentést tenni a glfatelep@gmail.com e-mail címen. Ellenkező esetben az átadás-átvétel után Társaság reklamációt nem fogad el.

Amennyiben átadás-átvételkor egyértelműen bizonyítható, hogy a Termék vagy a csomagolása sérült, és a sérülés a Termék átadás-átvételét megelőzően keletkezett, a Termék cseréjét Társaság díjmentesen biztosítja. Az átadás-átvételt követően Társaság a sérülésekért nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél köteles az egyeztetett időpontban az átvételről gondoskodni. Ennek elmaradása sikertelen kézbesítésnek minősül, mely esetben az újbóli kiszállítás díjköteles.

Abban az esetben, ha a Terméket az Ügyfél az egyeztetett időpontban nem vette át, avagy a készre jelentett Termék azért nem kerül kiszállításra, mert az Ügyfél a fennmaradó vételárhátralék megfizetését elmulasztja, , illetve ha a Társaság által beépítendő Terméket azért kellett visszaszállítani, mert a munkaterület munkavégzésre nyilvánvalóan alkalmatlan volt és az Ügyfél a helyszíni tárolást nem tudta megoldani, úgy a Társaság a Termékeket saját raktárában tárolja az Ügyfél költségére és felelősségére. A tárolási díj mértéke bruttó 1.000,- Ft/nap.

Tárolási díj felszámítása esetén a Társaság a Termék kiszállítását a tárolási díj előzetes megfizetéséhez kötheti.

Amennyiben a tárolási költség az Ügyfél által már teljesített vételárat meghaladja, úgy ezt követően a Társaság a Termékkel szabadon rendelkezni jogosult (pl.: megsemmisítheti, más részére értékesítheti, stb.). 90 napot meghaladó tárolás esetén –amennyiben az Ügyfél által már teljesített vételárat az nem haladja meg – a Társaság a szerződést meghiúsultnak tekinti és egyidejűleg a Társaság a Termékkel szabadon rendelkezni jogosult (pl.: megsemmisítheti, más részére értékesítheti, stb.).

Amennyiben az Ügyfél a Termék elszállításáról saját maga gondoskodik nyitott teherautón, esetleg nyitott utánfutón és a tetőcsomagtartón történő termék elszállítás esetén a garancia érvényét veszíti.

 1. TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ VÁLÁSA

A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni a másik fél részére.

Abban az esetben, ha a lehetetlenné válás oka a Társaság érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.

Amennyiben a lehetetlenné válás oka az Ügyfél érdekkörében merült fel, a Társaságot az Ügyfél által kifizetett Előleg vagy a Termékek teljes vételára megilleti, melyet nem köteles visszatéríteni az Ügyfél részére.

Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Társaságot az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

 1. GARANCIA

 A Társaság garanciális igényt csak érvényes szerződés, vagy megrendelés alapján fogad el, a számla és a jótállási jegy bemutatásával.

A Társaság minden általa forgalmazott termékre a törvényben előírt jótállási és szavatossági kötelezettséget vállalja.

A kellékszavatosság körében a Társaság által forgalmazott Termékek minőségi követelménye, mint törvényes kellék tekintetében a Termékekhez tartozó garanciajegyen, illetve gyári műszaki táblázatban feltüntetett szabványok, műszaki paraméterek az irányadók, amelyet Felek a szerződés részének tekintik. Ennek alapján nem minősül hibás teljesítésnek, amennyiben a Termék a gyári műszaki paramétereknek, illetve a szabványban előírt követelményeknek megfelel.

A Társaság jótállási és szavatossági igények bejelentését kizárólag írásban a glfatalep@gmail.com e-mail címen fogad, a hibákról készül fotók csatolásával.

Minőségi kifogás esetén a Társaság 30 munkanapon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Társaságnak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A garanciális idő az átadás napjával indul. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul (24 órán belül) az Ügyfélnek írásban kell jeleznie. Ellenkező esetben a Társaság úgy tekinti, hogy az Ügyfél elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut.

Amennyiben az Ügyfelet terhelő körülményekből eredően nem tud 1 héten belül gondoskodni a Termék átvételéről és elszállításáról, a kockázatviselés kezdete az áru készre jelentésének időpontja. A fentiek értelmében a Társaság kizárólag súlyos gondatlanságból adódó károsodásokért felel.

Alapvető garanciális feltételek az ajtókra vonatkozóan:

Ajtók esetén a garancia érvényesítéséhez szükséges a termékhez csomagolt garancia füzet, annak hiányában a Termék elveszti a garanciát.

A Társaság a nem általa végzett szállítás és telepítés során keletkező, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó jótállási és szavatossági igényeket kizárólag a gyártási- vagy anyaghibák vonatkozásában fogad el.

A garancia nem tartalmazza továbbá:

 • a helytelen szállítási vagy tárolási körülmények által okozott mechanikai sérüléseket és külső hibákat
 • a helyiség, ahová a terméket szerelték, túlzott nedvességtartalma miatt keletkezett elszíneződéseket, duzzadásokat.
 • természetes fa vagy fafurnér borítású ajtók esetén az anyag sajátos jellegéből származó színvariációkat, csomókat vagy textúrákat
 • nem megfelelő tisztítószerek használatából eredő károsodásokat (pl. maró hatású vegyszer használata)
 • ragasztószalag használatával okozott rongálásokat
 • a termék helytelen vagy gondatlan használatából eredő meghibásodásokat
 • a termék használatával járó természetes elhasználódást.

Eltérések a termék színezetében, rajzolatában: az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a furnéros ajtóknál  az anyag alapja a fa, egy természetesen létrejött termék, ezért a bemutatott mintatermék és a leszállításra kerülő késztermék között rajzolati és színbeli különbségek lehetségesek. A bemutatott késztermékek, szín- és pácminták az időbeli különbségek (érés), valamint az eltérő furnér kötegek, fafajták felhasználása miatt kizárólag tájékoztató jellegűek, a szín és struktúra eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Alapvető garanciális feltételek az ablakokra vonatkozóan:

Ablakokra esetén a garancia érvényesítéséhez szükséges a termékhez csomagolt garancia füzet, annak hiányában a Termék elveszti a garanciát.

A Társaság a nem általa végzett szállítás és telepítés során keletkező, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó jótállási és szavatossági igényeket kizárólag a gyártási- vagy anyaghibák vonatkozásában fogad el.

A garancia nem tartalmazza továbbá:

 • a helytelen szállítási vagy tárolási körülmények által okozott mechanikai sérüléseket és külső hibákat
 • a helyiség, ahová a terméket szerelték, túlzott nedvességtartalma miatt keletkezett elszíneződéseket, duzzadásokat.
 • természetes fa vagy fafurnér borítású ajtók esetén az anyag sajátos jellegéből származó színvariációkat, csomókat vagy textúrákat
 • nem megfelelő tisztítószerek használatából eredő károsodásokat (pl. maró hatású vegyszer használata)
 • ragasztószalag használatával okozott rongálásokat
 • a termék helytelen vagy gondatlan használatából eredő meghibásodásokat
 • a termék használatával járó természetes elhasználódást.

 

A nem a Társaság által beépített termékeknél kizárólag szakember általi (asztalos) szakszerű beépítés esetén a vállal a Társaság garanciát. Az Ügyfélnek a beépített termékek esetén hiba bejelentéssel együtt a beépítő kivitelezői nyilatkozatát is feltétlenül el kell küldenie, mely a garancia kezelésének előfeltétele.

Fentiek alapján a Társaság mentesül a jótállási, illetve szavatossági felelősség alól, amennyiben a hiba oka a Megrendelő tevékenységére, Termék nem rendeltetésszerű használatára, Megrendelő általi szakszerűtlen elszállítására, Megrendelő által megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beépíttetésre, a karbantartás nem, vagy hiányos elvégzésére vezethető vissza, továbbá, ha a Megrendelő a Terméket nem megfelelő körülmények közé építi, vagy építteti be. A Társaság mentesül a kötelezettségi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a megrendelésben foglaltak szerződésszerű teljesítés után keletkezett.

Amennyiben a hiba jellege megengedi, akkor a javítás az Ügyfélnél történik.

 1. ADATKEZELÉS

 A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Személyes adatok harmadik félnek történő átadása kizárólag az adatkezelési és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései érvényesek. A szerződő Felek elfogadják a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

A GL Fatelep Kft. Általános Szállítási Feltételeit elolvastam, annak tartalmát megismertem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és a számla átvételével jóváhagyólag igazolom.

Budapest, 2021. március 14.

Székhely

1185 Budapest
Mányoki Ádám u. 12.

Telephely

1184 Budapest
Jegenye fasor 19.

Telefon

+36 70 638 60 79

Gregor László
Ügyvezető igazgató

Telefon

+36 70 639 3075

Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens

E-mail

info@passzivhazepitoelem.hu

Telephely

1184 Budapest
Jegenye fasor 19.

Telefon

+36 70 639 3075

Lukácsi Szilvia
Kereskedelmi és értékesítési asszisztens

Forduljon hozzánk bizalommal!

5 + 3 =

© 2021 GL Fatelep Kft. | Minden jog fenntartva.